Producenci
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając ze Sklepu Internetowego pierwszykroczek.pl przekazujesz nam swoje dane osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność.
Dokument, który czytasz, zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Odzwierciedla on wymogi wynikające z RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

I. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest "VIVO-TRADING" LEI WANG, z siedzibą w Szczecinie. Ul: Budziszyńska 6/8, 70-023. NIP: 8522436634. REGON: 320614473

Z Administratorem możesz skontaktować się w jeden z następujących sposobów:
mailowo – prześlij email na adres: sklep@pierwszykroczek.pl
telefonicznie – zadzwoń pod numer +48 798455185
listownie – wyślij list na adres siedziby firmy: Sklep Pierwszy Kroczek, ul. Budziszyńska 6/8, 70-023 Szczecin

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dokonywanie zakupu bez rejestracji lub logowania w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie Internetowym pierwszykroczek.pl, tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego pierwszykroczek.pl;
w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

Rejestracja w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się w Sklepie Internetowym pierwszykroczek.pl, tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

* w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
* w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w Sklepie Internetowym pierwszykroczek.pl;
* w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;
* w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
* w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować.

W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz z Vivo-Trading Lei Wang, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym pierwszykroczek.pl oraz informacje z konta użytkownika. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Vivo-Trading Lei Wang przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Vivo-Trading Lei Wang (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):

* Twoje dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość ochrony interesów przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków);

* Twoje dane podane w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, skargi lub sugestie (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość reagowania na pytania, skargi i sugestie Klientów);

* Twoje dane, jak również dane innych użytkowników Sklepu Internetowego pierwszykroczek.pl w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom).

III. Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony Vivo-Trading Lei Wang przed roszczeniami lub w celu dochodzenia roszczeń.

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatności elektroniczne, udostępnimy Twoje dane, obejmujące imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator Klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności) temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

IV. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika, będziemy je przetwarzać do momentu Twojej rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie Internetowym pierwszykroczek.pl. Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę lub sugestię, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a my nie będziemy mogli wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Twoich praw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Vivo-Trading Lei Wang Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

Prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.
Prawo do żądania sprostowania, poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu) – w przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, zaś inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.

Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych.  Jeśli np. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane, jeśli cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie, a nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych, jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu, zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych, przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem).

Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wskazując jednocześnie na tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych. W zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami na podane w pkt I dane kontaktowe. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz także samodzielnie edytować (zakładka „Panel Klienta” oraz “Moje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@pierwszykroczek.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym pierwszykroczek.pl.

Skarga do organu nadzorczego: Masz prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

VI. Konsekwencje niepodania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz doręczenie zakupów, dokonanych w Sklepie Internetowym pierwszykroczek.pl. Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy, numer telefonu) jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.

Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika Sklepu internetowego pierwszykroczek.pl uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

VII. Zasady bezpieczeństwa

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o tym, by:

ustanowić login i hasło do Twojego konta Klienta tak, by były niemożliwe do odgadnięcia przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr, dużych i małych liter oraz znaku specjalnego; wylogować się ze strony pierwszykroczek.pl po zakończonej sesji (przeglądaniu, zakończonych zakupach, dodawaniu recenzji). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony pierwszykroczek.pl. Wylogowanie ze strony pierwszykroczek.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”;
zachować login i hasło do konta Klienta w tajemnicy i nie przekazywać jakimkolwiek osobom trzecim;
korzystać z programów antywirusowych, w tym regularnie skanować dyski w poszukiwaniu wirusów;
korzystać ze strony i Sklepu internetowego pierwszykroczek.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz. Jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego smyk.com za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba, która będzie korzystała z komputera po Tobie.

VIII. Informacje techniczne

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające odpowiednie upoważnienia .

Informacje o plikach cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego Pierwszy kroczek na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego – tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań.
Pliki cookie nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

IX. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl